پلتفرم نت رای

نت رای اولین سامانه تخصصی نظرسنجی و تحقیقات کسب و کار مبتنی بر بازیکاری و یادگیری در ایران است.
( بازی‌کاری به‌معنای استفاده کردن از انگیزاننده‌های طبیعی برای به حرکت درآوردن مخاطبان است)